BACK | PRINT
برنامه قلب سالم اصفهان(IHHP)
برنامه قلب سالم اصفهان (Isfahan Healthy Heart Program) یک برنامه مداخله ای جامعه نگر به منظور پیشگیری و کنترل بيماریهای غیرواگیر (NCDs) می باشد. این برنامه از سال 1378 آغاز شده و تا سال 1385 ادامه داشت. جامعه مورد مداخله شامل مناطق شهری و روستایی شهرستانهای اصفهان و نجف آباد با جمعیتی بالغ بر 1900000 نفر می باشد. شهرستان اراک نیز با جمعیت 700000 نفر بعنوان جامعه شاهد مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف این برنامه، آغاز و توسعه فعالیتهای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و ارتقاء شیوه زندگی سالم در جوامع مورد مداخله است. این برنامه مشترکاً توسط مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان و مرکز بهداشت استان اصفهان به اجرا در آمده و تحت نظارت و حمایت معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

مقدمه
در حال حاضر بیماریهای غیرواگیر یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. مرگ و میر ناشی از این بیماریها با اجرای برنامه های مداخله ای در برخی کشورها در حال کاهش است، در صورتی که در بسياری دیگر از کشورها رو به افزایش می باشد.
بیماریهای قلبی – عروقی عامل 46 درصد مرگ و میرها در ایران بوده و شیوع آن نیز رو به افزایش است.
این بیماریها بار اقتصادی هنگفتی نیز به جامعه تحمیل می کند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی نیز شیوع زیادی در جامعه ایران دارد. در حال حاضر شیوع افزایش فشارخون 18 درصد، افزایش کلسترول خون 33 درصد، افزایش تری گلیسیرید خون 44 درصد، اضافه وزن و چاقی 58 درصد و دیابت 7 درصد می باشد. از طرفی عادات نادرست غذایی و عدم فعالیت فیزیکی مناسب نیز در کشور ایران شایع است. با این وضعیت، لزوم انجام برنامه مداخله ای جامعه نگر برای کنترل عوامل خطر و کاهش شیوع بیماریهای غیر واگیر ضروری به نظر می رسد.
بر همین اساس طرح ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی طراحی و در سه شهرستان اصفهان، نجف آبادو اراک ( به عنوان شهرهای مداخله و کنترل) به صورت مداخلات منطبق با فرهنگ و وضعیت موجود به مرحله اجرا درآمده است.

وضعیت موجود
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، فعالیتهایی برای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر صورت گرفته است. از طرفی مطالعات متعدد نشان داده که بین کاهش عوامل خطر این بیماریها وکاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای عروق کرونر ارتباط وجود دارد. به همین لحاظ از سال 1980 به این طرف بسیاری از کشورها برنامه های ملی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر را برای کنترل عوامل خطر و کاهش مرگ و میر ناشی از اين بیماریها به اجرا گذارده اند. کشور فنلاند یکی از موفقترین کشورها در اجرای برنامه های پیشگیری بوده است.
راهکارهای پیشگیری اغلب بر کنترل عوامل خطر قابل کنترل مثل افزایش فشارخون، افزایش چربی خون، استعمال دخانیات، چاقی و دیابت استوار است. نتایج مطالعات نیز نشان می دهد که پیشگیری از این بیماریها باید از سنین پایین آغاز شود. گرچه مطالعات بزرگ در کشورهای توسعه یافته اثر کاهش شیوع عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر را بر افزایش سطح سلامت و کاهش خسارات اقتصادی درسطح جامعه نشان داده، اما نظیر چنین مطالعاتی در کشورهای در حال توسعه کمتر انجام گرفته است.
با توجه به وضعیت شیوع بیماریهای غیرواگیر در ایران، در حال حاضر این بیماریها مهمترین عامل مرگ و میر در کشوربوده ( بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این بیماریها عامل 46% مرگ و میرها می باشد)، شیوع بیماریهای عروق کرونر در سنین جوانی در حال افزایش است ( از 17% در سالهای دهه 50 و 60 به 28% در سه سال اخیر رسیده است)، و زیانهای اقتصادی این بیماریهانيز افزايش يافته (هزینه بستری و درمان بیماران قلبی – عروقی در بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان از33 ميليارد و 750 ميليون ريال در سال 1368 به175 ميليارد و پانصد ميليون ریال در سال 1373 رسیده است) و طبق مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات قلب و عروق در سال 1383 هزینه بستری بیماران به رقم450 ميليارد ریال رسیده است.
با توجه به تاکید سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سالهای اخیر مبنی بر لزوم کنترل شیوع بیماریهای غیرواگیر در جوامع در حال توسعه، از جمله کشورهای حوزه مدیترانه شرقی، لازم است الگوی مناسبی برای پیشگیری اولیه از این بیماریها همچون بیماریهای عروق کرونر، سکته های مغزی و افزایش فشارخون برای استفاده در این کشورها طراحی و به مورد اجرا گذاشته شود.
از طرفي با عنايت به وضعیت نگران کننده عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در جامعه ایران، این طرح بعنوان طرح آزمایشی (Pilot) برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر به اجرا درآمده است.

اهداف کلی برنامه قلب سالم اصفهان
ارتقاء دانش، نگرش و عملکرد عموم جامعه و پرسنل بهداشتی در ارتباط با پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر
پیشگیری وکنترل عوامل خطرساز بیماریهای غیرواگیر
ارتقاء کیفیت زندگی افراد جامعه
کاهش موارد بیماری و ايجاد تاخیر در ابتلا افراد به بیماریهای غیرواگیر و ناتوانی های ناشی از آنها
کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیرواگیر
اهداف برنامه قلب سالم اصفهان
ارتقاء دانش و آگاهی عمومی در مورد علل وعواقب ناشی از بیماریهای غیرواگیر با عوامل خطر مشترک
(مانند بیماریهای قلبی– عروقی، دیابت، افزایش فشارخون، سرطانها) و نیز بهبود مهارتها برای کنترل این بیماریها
ارتقاء شیوه زندگی برای افزایش سطح سلامتی
کاهش شیوع عوامل خطرساز قابل تغییر که عمدتاً شامل سیگار کشیدن، افزایش فشارخون، افزایش کلسترول خون، اضافه وزن و چاقی، عدم فعالیت فیزیکی و استرس می باشد
کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیرواگیر وکاهش بروز این بیماریها
ارتقاء دانش و آگاهی عمومی برای تشخیص به موقع، درمان، کنترل و بازتوانی افراد در معرض خطر یا افرادی که از نظر کلینیکی به بیماری مبتلا هستند.
افزایش دانش پرسنل بهداشتی در مورد علل ایجاد کننده، پیگیری بیماران و اهمیت شیوه زندگی سالم
ايجاد شرایط اجتماعی مناسب براي پيشگيري از بيماريها مانند سیاستگذاری، شرایط محیطی، قانونگذاری و...
ارزیابی مراحل و نتایج مداخلات در سطح فردی، عمومی و محیطی.
مطالب بيشتر درباره اهداف برنامه قلب سالم اصفهان
اهداف بلند مدت IHHP كاهش بروز بيماريهاي غير واگير شامل بيماريهاي قلبي عروقي ( بيماريهاي ايسكمي قلب و سكته مغزي )، ديابت، افزايش فشارخون و سرطانها و متعاقب آن كاهش ناتواني و مرگ و مير ناشي از بيماريهاي غير واگير است. اهداف كوتاه مدت ارتقاء‌ دانش و آگاهي عموم مردم و نيز پرسنل بهداشتي در مورد علل ايجاد و عواقب ناشي از بيماريهاي غير واگير و همچنين افزايش توانايي عملي افراد براي كنترل عوامل خطر بيماريهاست.
اهداف ديگر شامل كاهش شيوع عوامل خطر، افزايش دانش و مهارت پرسنل بهداشتي براي تشخيص به موقع،‌درمان، كنترل و بازتواني افراد در معرض خطر و بيماران و بهبود شرايط اجتماعي براي ايجاد زمينه هاي لازم براي دستيابي به نتايج دلخواه است.
ارزشيابي فعاليتها نيز در سه مرحله اجرا، اثرگذاري و نتايج نهايي مداخلات و در دو سطح افراد جامعه و محيطي صورت مي پذيرد. يكي از اهداف اصلي اين برنامه، ايجاد امكاناتي براي ادغام مداخلات در سيستم موجود پس از پايان مرحله تحقيقاتي است.
روشهاي برنامه قلب سالم اصفهان
اين برنامه يك پروژه تحقيقاتي مشتمل بر تعدادي مطالعه پژوهشي قبل و بعد از مداخله اصلي مي باشد. چند مطالعه مقطعي قبل از مداخله (براي ارزيابي وضعيت موجود)، همزمان با مداخله و پس از پايان مداخلات با استفاده از نمونه هايي از جوامع مورد نظر انجام مي گيرد.
مراحل مختلف اين برنامه در طول 5 سال صورت مي پذيرد (مرحله I يك سال، مرحله II 4-3 سال، مرحله III يك سال، مرحله نهايي و آناليز يك سال)

مطالب بيشتر درباره روشهاي برنامه قلب سالم اصفهان
مطالعه Cross-sectional برنامه قلب سالم اصفهان در سال 1379 بعنوان نخستين مرحله برنامه مداخله اي جامعه نگر شروع شد. اين برنامه بوسيله مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان ( مركز همكار سازمان بهداشت جهاني ) و مركز بهداشت استان كه هر دو اين مراكز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي باشند، انجام مي گيرد. دو شهرستان اصفهان و نجف آباد با جمعيتي به ترتيب معادل 856/895/1 و 084/275 نفر به عنوان شهرهاي مداخله و اراك با جمعيتي برابر 531/668 نفر به عنوان شهر شاهد انتخاب شدند. مطالعات در مورد عوامل خطر مهم بيماريهاي غير واگير و دانش، نگرش و عملكرد (BASK) مردم در اين رابطه و نيز اطلاعات ثبت بيماريها ( بيماريهاي عروق كرونر، سكته هاي مغزي، سرطانها و...) براي دستيابي به راهكارهاي مناسب و قابل اجرا جهت انتخاب مداخلات در مرحله بعدي در اين سه شهرستان انجام مي گيرد. ( جزئيات مداخلات قبلا درج شده است).
نمونه گيري بر اساس خوشه هاي جمعيتي و بر مبناي محل زندگي ( شهري و روستايي) و پراكندگي جمعيت كه در سال 1378 تعيين شده بود، صورت گرفت. در مرحله اول 12514 نفر از افراد بالاي 19 سال در يك نمونه گيري خوشه اي تصادفي 2 مرحله اي انتخاب شدند. ابتدا هر شهرستان به بخش هاي مختلف تقسيم و سپس اين بخش ها به خوشه هاي متنوع تبديل شدند كه در هر خوشه بطور متوسط 1000 خانوار وجود داشت. از هر خوشه بين 5 تا 10 خانوار بطور تصادفي انتخاب شدند. سپس از هر خانوار يك نفر بالاي 19 سال به شرط آنكه ايراني بوده، ازنظر رواني سالم باشد و در مورد خانمها، باردار نباشد انتخاب گرديد. تعداد نمونه ها محاسبه و در گروههاي سني مختلف (24-19،34-25،44-35،54-45،64-55) در هر دو جنس و بر اساس نسبت توزيع در جامعه تقسيم شدند. به دليل روش خوشه بندي، تعداد نمونه ا دو برابر شد و با در نظر گرفتن ميزان از دست رفتن نمونه ها، تعداد كل نمونه مورد نياز براي هر سه شهرستان 12500 نفر تعيين گرديد. نسبت جمعيت شهري به روستايي از شهرستان اصفهان 90 به 10، در نجف آباد 60 به 40 و در اراك 66 به 34 مي باشد.
از كليه افراد نمونه شرح حال كامل و پرسشنامه استاندارد براي ثبت اطلاعات فردي و وضعيت اقتصادي اجتماعي تكميل مي شود. يك تيم از پزشكان آموزش ديده، معاينات فيزيكي را با استفاده از ابزار استاندارد و دقيق انجام مي دهند. فشارخون(BP) در دو مرحله در حالت نشسته اندازه گيري مي شود. ميانگين فشارخون مرحله اول و پنجم فاز Korotkoff به عنوان فشارخون سيستوليك و دياستوليك ثبت مي شود.
قد در حالت ايستاده بدون كفش و با استفاده از متر نواري فلزي با دقت 5/0 سانتيمتر و وزن با لباس سبك و با استفاده از ترازوهاي عقربه اي استاندارد اندازه گيري شد. اندازه دور كمر (WC) در فاصله بين پايين ترين دنده و برجستگي استخوان لگن با دقت 5/0 سانتيمتر اندازه گيري شد. معيار چاق بودن افراد BMI بيشتر از 30 كيلوگرم بر متر مربع و معيار افزايش دور كمر اندازه بيشتر از 102 سانتيمتر براي مردان و 88 سانتيمتر براي زنان بود.
نمونه هاي خون از ساهرگ دست چپ و در حالت 12 ساعت ناشتا گرفته شد. تمامي نمونه ها در فريزر 20- درجه سانتيگراد نگهداري شده و به آزمايشگاه مركز تحقيقات قلب و عروق كه داراي معيارهاي آزمايشگاه رفرانس ملي مي باشد ( بعنوان مركز همكار WHO ) و كنترل كيفي آن نيز با دانشگاه Strafael بلژيك انجام مي گيرد، ارسال گرديد.
كلسترول توتال سرم (TC)، تري گليسيريد (TG) و قند خون ناشتا (FBS) با روش آنزيمي و با دستگاه اتوآنالايزر (Ependorf)، ساخت كشور آلمان ) اندازه گيري شد. HDL كلسترول سرم نيز پس از اندازه گيري LDL و VLDL با روش dextran sulfate-magnesium محاسبه گرديد.
LDL كلسترول با روش Frieduald و با كيتهاي استاندارد در افرادي كه TG بيشتر از 400 ميلي گرم در دسي ليتر داشتند، تعيين شد.
مقدار Mets و تركيبات آن بر اساس سومين گزارش پانل تخصصي تشخيص، ارزيابي و درمان افزايش كلسترول خون در بزرگسالان (Adu.. treatment panel III ATP III) اندازه گيري شد. بررسي وضعيت تغذيه اي با استفاده از پرسشنامه بررسي مصرف 24 ساعته كه با يك نمونه 2000 نفري استاندارد شده بود انجام گرفت و توسط نرم افزار آناليز مواد غذايي مخصوص كشور ايران، آناليز شد. فعاليت فيزيكي نيز با پرسشنامه Baecke اندازه گيري شد. عدد 150 كيلوكالري انرژي مصرفي در اوقات فراغت بعنوان معيار تعيين فعال بودن يا غير فعال بودن فرد تعيين شد.

مرحله يک برنامه قلب سالم اصفهان
ابتدا، نمونه اي براي هر كدام از چهار مطالعه انتخاب گرديد. سپس شيوع عوامل خطر با استفاده از پرسشنامه استانداردMONICA، شيوع بيماريهاي عروق كرونر با استفاده از پرسشنامه Rose، الكتروكارديو گرافي و سيستم كد دهي Minnesota و بروز بيماري هاي كرونري با پيگيري نمونه ها و ثبت اطلاعات دانش، نگرش و عملكرد مردم در ارتباط با بيماريهاي غير واگير، بر اساس سن و جنس درافراد نمونه مشخص گرديد. پرسشنامه Rose و الكتروكارديوگرافي نيز تنها براي افراد بالاتر از 35 سال تكميل شد.

جمعيت هدف
دو شهرستان ( اصفهان و نجف آباد) و شهرستان شاهد( اراك) هر سه در نواحي مركزي ايران واقع هستند. بر اساس آمار سال 1379، جمعيت شهرستان اصفهان 856/895/1 نفر و جمعيت نجف آباد كه در مجاورت اصفهان قرار دارد،084/275 نفر بوده است. شهرستان اراك در 375 كيلومتري شمال غربي اصفهان واقع شده و جمعيتي معادل 531/668 نفر دارد كه به دليل تشابهات اجتماعي، اقتصادي، جمعيتي و وضعيت بهداشتي با جامعه مداخله به عنوان شهرستان شاهد انتخاب گرديد.
برنامه مداخله اي شامل ارائه آموزش ها از طريق رسانه هاي جمعي و سياستهاي مداخلاتي براي عموم جامعه در مناطق شهري و روستايي و نيز مداخلات خاص براي گروه زنان، اطفال، نوجوانان، شاغلين، سالمندان، افراد در معرض خطر ( مانند افرادي كه حداقل يك ريسك فاكتور دارند و يا مشخصاً به بيماري مبتلا هستند) و پرسنل بهداشتي شامل پزشكان، پرستاران، كاركنان بهداشتي و رابطين بهداشتي باشد.
در اراك تنها مراحل ارزشيابي انجام گرفته و هيچ مداخله اي در آن صورت نمي گيرد.

پرسنل همكار
تعدادي از افراد آموزش ديده از طريق مركز بهداشت استان اصفهان انتخاب و توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي تاييد گرديد. معاينات فيزيكي توسط پزشكان آموزش ديده انجام و آزمايشات شامل FBS،2hpp، TC، HDL، LDL، TG، CRP و CBC نيز انجام شد. تمام آزمايشات ( بجز CBC) در آزمايشگاه مركزي پروژه در مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان(ICRC)، كه با دانشگاه Saint Rafael كشور بلژيك كنترل كيفي مي گردد، انجام گرفت. همچنين نوارهاي الكتروكارديوگرافي كه از نمونه ها گرفته شده بود نيز به مركز تحقيقات قلب و عروق ارسال گرديد.
در مراحل تكميل پرسشنامه ها، كميته علمي برنامه قلب سالم كه در مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان تشكيل شده است، نظارت دارد. تمامي مراحل و فازهاي مختلف برنامه در نمودار مراحل نشان داده شده است(Appendix). مرحله اول برنامه حدود يكسال بطول انجاميد.

مرحله دوم برنامه قلب سالم اصفهان (فاز مداخلات)
اين مرحله با هدف آموزش ( آموزش عموم جامعه و افراد High risk) انجام مي گيرد. مداخلات اين مرحله بر پايه دو نوع استراتژي است، استراتژي اصلي براي كل جامعه بوده و استراتژي ديگر براي افراد در معرض خطر ( اقدامات پيشگيري براي افراد در معرض خطر) مي باشد.

1- استراتژيهاي مبتني بر كل جامعه
اين استراتژيها معمولاً از طريق برنامه هاي آموزشي به اجرا در مي آيد مانند فيلم هاي آموزشي در خصوص راههاي پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي، پوسترها، پمفلتها، آموزشهاي چهره به چهره در سطح شهر بوسيله رابطين بهداشتي و نيز پرسنل بهداشتي آموزش ديده كه آموزشها را با زبان ساده بيان مي دارند.
اين برنامه ها همچنين براي مربيان مدارس( به منظور اجراي برنامه اي پيشگيري از دوران كودكي) و مراكز بهداشتي صنعتي در كارخانجات و سازمانها به اجرا در مي آيد.

2- استراتژيهاي پيشگيري و كنترل عوامل خطر در افراد پرخطر ( كساني كه در حال حاضر مبتلا به بيماريهاي غيرواگير هستند و يا حداقل يك عامل خطر دارند):
در اين استراتژي، به رابطين يا كاردانان بهداشتي، آموزش داده شده و اين افراد بيماران را به پزشكان عمومي ارجاع مي دهند. از طرفي به پزشكان عمومي نيز در زمينه استفاده از الگوريتم تشخيص و درمان بيماري به منظور كنترل عوامل خطر در افراد پرخطر آموزش داده مي شوند. در اين آموزشها عوامل خطر با بياني ساده و قابل درك شرح داده مي شود.
پرسنلي كه در اين استراتژيها همكاري دارند، كاركنان بهداشتي و رابطين بهداشت در مناطق شهري و روستايي هستند. پزشكان عمومي اقدامات لازم براي افراد در معرض خطر را با همكاري ساير نهادها مانند صدا و سيما، كارخانجات و مراكز مختلف انجام مي دهند. جمعيت هدف شامل جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي شهرستانها اصفهان و نجف آباد مي باشند. براي جلوگيري از اتلاف وقت،رابطين، كاردانان و پزشكان، همزمان با اجراي فاز اول برنامه، آموزش داده مي شوند تا بلا فاصله پس از پايان فاز اول، مرحله مداخلات آغازگردد.
مرحله سوم برنامه قلب سالم اصفهان ( بررسي پس از مداخله)
در اين مرحلهف مطالعات مقطعي در مورد شيوع عوامل خطر، شيوع بيماري، آگاهي و عملكرد مردم و پرسنل بهداشتي، مرگ و مير و ناتواني ناشي از بيماري انجحام مي گيرد. اين مطالعات بر روي نمونه جديدي از جامعه اي كه در فاز اوليه برنامه مورد بررسي قرار گرفت ثورت مي پذيرد. اين مطالعات ممكن است در مقاطع زماني ديگر نيز ( بجز انتهاي برنامه ) انجام شود. براي بالا بردن ضريب اطمينان نتايج، پروژه اي به منظور بررسي دانش و عملكرد جامعه يك سال پس از شروع فاز مداخلات اجرا مي گردد.
شيوع عوامل خطر دو سال پس از مداخلات و شيوع بيماري و ميزان مرگ و مير در آخرين سال اجراي برنامه مشخص مي گردد.
پرسشنامه ها و ابزارهاي مورد استفاده در فاز سوم همانند فاز اول است. اين مرحله در مناطق شهري و روستائي هر سه شهرستان اصفهان، نجف آباد و اراك انجام مي گيرد.

جمع آوري اطلاعات و آناليز آماري
تمامي اطلاعات جمع آوري شده در مراحل مختلف برنامه مركز اجرايي برنامه در مركز تحقيقات قلب و عروق ارسال و وارد كامپيوتر مي شود. آناليز اطلاعات فاز اول برنامه همزمان با اجراي فاز دوم انجام مي گيرد و تست هاي آماري مورد استفاده در فازهاي اول و سوم شامل آناليز واريانس، رگرسيون، ميزان مرگ، محاسبه ميزان مرگ و بيماري(تعداد در ده هزار يا صد هزار) مي باشد.
مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، يکي از مراکز همکار سازمان بهداشتي جهاني براي پژوهش و آموزش در زمينه پيشگيري، کنترل و بازتواني بيماريهاي قلبي و عروقي براي بيماران قلبي، در منطقه مديترانه شرقي است. اين مرکز فعاليت خود را در سال 1365 با هدف انجام پژوهش در زمينه پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي و ارتقاء سلامت آغاز کرد.
هدف کلي مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان استفاده از فن آوري موجود در انجام پژوهشهاي زيست-پزشکي جامعه نگر، توليد نتايج کاربردي، و کمک به پيشبرد دانش بشر در گستره علوم است. هدف اين مرکز، کمک به مراکز دانشگاهي و پژوهشي، و ساير عرضه کنندگان خدمات سلامت در اجراي برنامه هايي براي پيشگيري، کنترل و درمان بيماريهاي قلبي-عروقي و عوامل خطر ساز مرتبط با آنهاست.
مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان داراي سازمان اداري و بودجه مستقل و کادري مشتمل بر 60 نفر است.
اين مرکز از 6 واحد تحقيقاتي و بخشنهاي اداري و تدارکات تشکيل شده است و در شهر تاريخي اصفهان در منطقه مرکزي ايران و در استاني با همين نام واقع شده است. اولويتهاي پژوهشي اين مرکز پيشگيري، مديريت، و کنترل بيماريهاي قلبي-عروقي در گستره هاي علوم باليني و پايه مي باشد.
ده واحد پژوهشي مستقل در مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان فعاليت مي کنند:
1. واحد تحقيقات علوم پايه
2. واحد بازتواني قلبي
3. واحد بيماريهاي قلبي-عروقي در زنان
4. واحد ارزيابي و نظارت
5. واحد بيماران در معرض خطر
6. واحد بهداشت روان
7. واحد پژوهشهاي تغذيه اي
8. واحد پيشگيري از بيماريهاي قلبي از زمان کودکي
9. واحد پايش بيمارهاي غير واگير
10. و واحد کنترل دخانيات
شعار مرکزتحقيقات قلب و عروق اصفهان اين است که ارتقاي سلامت در جامعه تنها با به کار گيري يافته هاي معتبر پژوهشي در سياستهاي بهداشتي و تمامي تصميم گيريهاي مرتبط در اين عرصه محقق مي گردد.
مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان با همکاري مراکز دانشگاهي و علمي خارجي در حال انجام چند پژوهش بين المللي است. از پژوهشهاي گفته شده مي توان به اين موارد اشاره کرد:
- شناسايي ژنهاي مرتبط با سکته قلبي زودرس در ايران، با همکاري دانشگاه ييل در ايالات متحده امريکا
- مطالعه پيشگيري از عود سکته هاي قلبي و مغزي، با همکاري سازمان بهداشت جهاني
- ارزيابي بيماران از لحاظ کم خوني قلبي قبل از عمل جراحي، با همکاري دانشگاه مک مستر در کانادا
- مطالعه همه گير شناختي آينده نگر در شهر و روستا با همکاري دانشگاه مک مستر در کانادا
- بررسي زايبن به عنوان داروي کمکي در ترک سيگار به دنبال نشانگان حاد کرونر، با همکاري بيمارستان دانشگاهي مک گيل
- و مداخله مدرسه محور و مرتبط با جامعه براي پيشگيري از بيماريهاي غير واگير ا ز دوران کودکي با همکاري سازمان بهداشت جهاني
مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان تا کنون بيش از 300 مقاله در مجله هاي معتبر داخلي و خارجي به چاپ رسانده است.
يکي از مهمترين برنامه هاي پژوهشي مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، برنامه قلب سالم اصفهان است.
اين برنامه که از اهميت کشوري و منطقه اي برخودار است، به طور مشترک توسط مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان و مرکز بهداشت استان اصفهان اجرا مي شود.
قلب سالم اصفهان برنامه اي مداخله اي، جامع و جامعه نگر براي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غير واگير است. از شما دعوت مي کنيم تا از تارنماي مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان به آدرس http://icrc.ir يا http://crc.mui.ac.ir ديدن نماييد. براي مشاهده ويديوي مرتبط اينجا را کليک کنيد.